නිමක්  නැති රහස් කියන රාත්‍රී සුන්දර අහස .

භාෂාවක් නැති භාෂාවකින් සුන්දර හැඟුම් මවන පහස .
රෑ අහස .........

0 comments:

Post a Comment

About this blog

Powered by Blogger.